Metoda 5S jest narzędziem wywodzącym się z japońskiego systemu zarządzania produkcyjnego znanej jako Lean Manufacturing. Jej głównym celem jest poprawa ergonomii stanowiska pracy, zwiększenie efektywności oraz stworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu i jakości wykonywanych czynności.

Czym jest metoda 5S?

Nazwa tej metody pochodzi od pięciu japońskich słów, które określają kolejne etapy implementacji: seiri (sortowanie), seiton (systematyzowanie), seiso (sprzątanie), seiketsu (standardyzacja) oraz shitsuke (samodyscyplina). Każdy z tych etapów ma na celu wprowadzenie porządku i optymalizację stanowiska pracy.

Metoda 5S jest nie tylko narzędziem organizacji pracy, ale stanowi również filozofię, która zmienia sposób myślenia pracowników oraz kulturę przedsiębiorstwa. Jej zastosowanie może przynieść wiele korzyści, takich jak zwiększenie produktywności, redukcja strat, poprawa jakości wykonywanych czynności oraz podniesienie morale pracowników.

Problem nieefektywnej organizacji pracy

Brak odpowiedniego planowania, nieporządek na stanowiskach pracy oraz trudności w znalezieniu niezbędnych narzędzi czy dokumentacji to tylko niektóre z problemów, z którymi można się spotkać w takiej sytuacji. Nieefektywna organizacja pracy wpływa negatywnie na produktywność pracowników, a także na jakość i terminowość realizowanych projektów. Dlatego też istotne jest znalezienie skutecznych narzędzi, które pozwolą na usprawnienie procesów i poprawę efektywności.

Metoda 5s jako skuteczne narzędzie poprawy efektywności

Ta japońska metoda znana również jako pięć etapów porządku, skupia się na eliminacji zbędnych elementów, nadaniu porządku i czystości na stanowisku pracy oraz utrzymaniu tych zmian na dłuższą metę. Nazwa „5s” pochodzi od pierwszych liter pięciu japońskich słów.

Co to jest 5s?

Metoda 5s jest narzędziem zarządzania, które zostało opracowane przez japońską firmę Toyota w latach 60. XX wieku. Jej nazwa pochodzi od pierwszych liter pięciu japońskich słów: „seiri” (sortowanie), „seiton” (systematyzowanie), „seiso” (sprzątanie), „seiketsu” (standardyzacja) i „shitsuke” (samodyscyplina).

Etapy 5s

seiri (sortowanie)

To eliminowanie niepotrzebnych przedmiotów z miejsca pracy. W ramach tej fazy należy ocenić, które przedmioty są naprawdę niezbędne do wykonywania danej pracy, a które tylko zajmują miejsce i powodują zamieszanie.

seiton (systematyzowanie)

Następnie można przystąpić do systematyzowania, czyli znalezienia optymalnego miejsca dla każdego przedmiotu. Dzięki temu efektywnie można zorganizować przestrzeń roboczą i ułatwić dostęp do potrzebnych narzędzi czy materiałów.

seiso (sprzątanie)

Oznacza utrzymanie miejsca pracy w czystości i porządku. To ważne, ponieważ dobrze zorganizowane i utrzymane w czystości stanowisko pracy przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa, efektywności i jakości pracy.

seiketsu (standardyzacja)

Polega na opracowaniu i wprowadzeniu jednolitych standardów dotyczących organizacji miejsca pracy, na przykład ustalenie wytycznych dotyczących rozmieszczenia przedmiotów czy sposobu ich przechowywania.

Shitsuke (samodyscyplina)

To utrzymanie osiągniętych wyników przez ciągłe monitorowanie i doskonalenie. W ramach tej fazy wszyscy pracownicy powinni być odpowiedzialni za utrzymanie porządku i przestrzeganie ustalonych standardów.

metoda 5s – Przykłady konkretnych działań:
 • Przykłady działań w ramach sortowania mogą obejmować przeglądanie i ocenę narzędzi, materiałów i dokumentacji znajdujących się na stanowisku pracy. Niepotrzebne przedmioty można przenieść do innego miejsca lub usunąć.
 • W systematyzacji należy znaleźć optymalne miejsce dla każdego przedmiotu. Może to obejmować m.in. oznakowanie półek i szafek, aby każdy pracownik mógł łatwo znaleźć potrzebny przedmiot.
 • Sprzątanie to kontynuacja utrzymania porządku i czystości. Przykładowe działania to codzienne sprzątanie stanowiska pracy, utrzymywanie czystości narzędzi i maszyn oraz regularne usuwanie odpadów.
 • Standardyzacja polega na ustaleniu jednolitych standardów dotyczących organizacji miejsca pracy. Przykłady działań to opracowanie instrukcji dotyczących rozmieszczenia przedmiotów, oznaczanie szafek i półek oraz wprowadzenie procedur sprzątania.

Korzyści wynikające z wprowadzenia 5s

 • Wprowadzenie metody 5s w procesach produkcyjnych może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala ona zwiększyć efektywność pracy poprzez usprawnienie organizacji miejsca pracy i łatwiejszy dostęp do potrzebnych narzędzi czy materiałów.
 • Metoda 5s również przyczynia się do poprawy jakości produktów, ponieważ czyste i zorganizowane środowisko pracy zmniejsza ryzyko popełnienia błędów oraz ułatwia identyfikację problemów w produkcji.
 • Wprowadzenie 5s przynosi także korzyści bezpieczeństwu pracowników. Porządek i czystość na stanowisku pracy zmniejszają ryzyko wypadków i kontuzji.
 • Dodatkowo, metoda 5s przyczynia się do wzrostu zaangażowania pracowników, ponieważ wprowadza procedury i standardy, które umożliwiają lepszą organizację pracy. Pracownicy mają również większe poczucie kontroli nad swoim miejscem pracy.

Cluer – narzędzie wspomagające Metodę 5s w produkcji

W poprzednich rozdziałach zapoznaliśmy się z Metodą 5s, która jest skutecznym sposobem organizacji i utrzymania porządku w miejscu pracy. Teraz przyjrzymy się narzędziu, które może znacząco ułatwić implementację tej metody oraz zbieranie sugestii pracowników na temat poprawy procesu produkcyjnego.

Czym jest Cluer?

Cluer to innowacyjna aplikacja, która umożliwia łatwe zbieranie sugestii pracowniczych oraz monitorowanie ich realizacji. Funkcje Cluera pozwalają na szybkie zgłaszanie problemów i generowanie pomysłów na usprawnienia procesu produkcyjnego. Dzięki temu narzędziu, firma może się rozwijać, a jej pracownicy są bardziej zaangażowani i motywowani do działania.

Cluer a Metoda 5s

Metoda 5s koncentruje się na pięciu etapach: segregacji, systematyzacji, sprzątaniu, standardyzacji i samodyscyplinie. Cluer doskonale wpisuje się w te etapy, umożliwiając pracownikom zgłaszanie problemów z organizacją stanowiska pracy (segregacja), generowanie sugestii dotyczących lepszego ułożenia narzędzi i przedmiotów (systematyzacja), zgłaszanie potrzeby sprzątania czy konkretnych działań mających na celu utrzymanie porządku (sprzątanie). Ponadto, Cluer pomaga w standaryzacji procesów, dzięki możliwości monitorowania i kontrolowania realizacji sugestii, a także wspiera samodyscyplinę poprzez nagradzanie autorów najbardziej wartościowych i konsekwentnych propozycji.

Integracja z procesem wdrażania 5s

Funkcje Cluera obejmują:

 • Zgłaszanie problemów i sugestii – Pracownicy mogą łatwo zgłaszać problemy związane z 5s, a także proponować usprawnienia na przykład poprzez zdjęcia, opisy czy krótkie filmy.
 • Ocena i komentarze – Inni pracownicy oraz liderzy mogą oceniać i komentować zgłoszenia. Dzięki temu możliwa jest dyskusja i wybór najlepszych rozwiązań.
 • Monitorowanie postępów – Cluer umożliwia śledzenie realizacji zgłoszeń, zarówno przez autorów, jak i przez wszystkich zainteresowanych. Jest to ważne dla utrzymania systematyzacji i standardyzacji w miejscu pracy.
 • Nagrody i motywacja – Aplikacja pozwala na nagradzanie autorów najlepszych sugestii, co wpływa na większe zaangażowanie pracowników i ich chęć aktywnego uczestnictwa w procesach związanych z Metodą 5s.

Cluer doskonale integruje się z procesem wdrażania Metody 5s. Pracownicy mogą na bieżąco zgłaszać problemy i propozycje, które są weryfikowane i realizowane przez liderów. Dzięki monitorowaniu postępów możliwe jest śledzenie efektów wprowadzanych zmian i ocena ich skuteczności. Dodatkowo, nagradzanie autorów najwartościowszych sugestii motywuje innych pracowników do aktywnego uczestnictwa w procesie i tworzenia lepszej organizacji pracy.

Podsumowanie

Wprowadzenie Metody 5s w produkcji pozwala na stworzenie bardziej uporządkowanego i czystego środowiska pracy. Dzięki odpowiedniemu oznakowaniu i rozmieszczeniu narzędzi, materiałów i maszyn, pracownicy mogą szybciej i łatwiej znaleźć potrzebne im przedmioty. To z kolei przekłada się na oszczędność czasu i minimalizację błędów.

Kolejnym aspektem korzystnym dla produkcji jest poprawa ergonomii pracy. Dzięki Metodzie 5s można zidentyfikować i wyeliminować czynniki powodujące zmęczenie lub kontuzje u pracowników. Odpowiednie rozmieszczenie stanowisk pracy i narzędzi, jak również regulowanie wysokości stołów i foteli, może znacznie poprawić komfort i wydajność pracy.

Wsparcie aplikacji

Wdrożenie Metody 5s może być czasochłonne i wymagać pewnej organizacji. Dlatego warto skorzystać z narzędzia takiego jak Cluer, które ułatwi proces implementacji 5s. Przy jej pomocy można skutecznie zarządzać procesem 5s i mieć pełną kontrolę nad jego realizacją.

Metoda 5s to nie tylko kolejna teoria, ale praktyczne podejście, które przynosi realne korzyści. Wspierając się aplikacją Cluer, można osiągnąć jeszcze lepsze efekty i skutecznie wprowadzić 5s do codziennej praktyki pracy.

5s bez 5s

Do Twojej dyspozycji oddajemy materiał pomocniczy do wykorzystania w celu wprowadzenia zasad 5S w sposób najprostszy i możliwie efektywny. Nasza lista pytań została stworzona specjalnie dla managerów, którzy chcą przekazać te zasady swoim pracownikom, nie mając możliwości pełnego szkolenia z 5S. Dzięki temu rozwiązaniu można w minimalnym stopniu zadbać o wdrożenie metodyki, nawet jeśli aktualnie brak jest funduszy na profesjonalne warsztaty oraz platformę informatyczną wspierającą wdrożenie.